Brandskyddskontroll


BRANDSKYDDSKONTROLL OCH SOTNING ÄR OLIKA SAKER.

Det är du som fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för brandsäkerheten i din fastighet.

Räddningstjänsten i din kommun har ansvar att brandskyddskontroller utförs.

Skorstensfejarmästaren och hans personal utför brandskyddskontroller på uppdrag av kommunen.

Brandskyddskontroller av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler till storkök, skall utföras enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer frister för hur ofta kontrollerna skall utföras och kommunerna bestämmer taxan för kontrollerna. 

Ni kan länka Er vidare till kommunernas och MSB:s hemsidor, för mer information om frister och taxor.

Kontrollintervall för några vanliga anläggningstyper.

Värmepannor:
Eldning med fasta bränslen 3 år.
Eldning med olja eller gas  6 år.

Braskaminer, lokaleldstäder och köksspisar:
Primär källa för uppvärmning eller matlagning 3 år, om man eldar mer än 1.5 kubikmeter ved om året.

Ej primär källa för uppvärmning eller matlagning 6 år, om man eldar mindre än 1.5 kubikmeter ved om året, (myseldning).

Eldstad belägen i fritidshus 6 år.

Imkanaler:
För imkanaler från restaurang, storkök, pizzaugn, uppvärmningskök, gatukök,  eller liknande är intervallet 2 år.

Eldstäder, rökkanaler och imkanaler som inte har sotads, rensats, kontrollerats, inom den tidsfrist som gäller, får inte tas i bruk innan en brandskyddskontroll är utförd på anläggningen.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och har behörighet, (med minst teknikerexamen), att utföra brandskyddskontroll,

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risk för brand.

Utförande av kontrollen:
Kontrollen utförs huvudsakligen okulärt, om det vid kontrollen framkommer misstanke om någon brist som inte går att konstatera okulärt sker en fördjupad kontroll.

Detta kan ske genom t.ex. täthetsprovning, temperatur eller tryckmätning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.